Treatment of prostatitis prostatitis: causes, symptoms and diagnosis